Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Witryna internetowa dostępna jest na stornie internetowej pod adresem www.galeriadetale.pl i jest prowadzona przez Petrom s.c. ul. Głowackiego 83; 24-170 Kurów NIP 7162821647, w dalszej części Regulaminu będzie nazywana „Witryną”
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z witryny przez Klientów w szczególności zasady zawierania za jej pośrednictwem umów sprzedaży produktów, wykonywania tych umów, prowadzenia postępowania reklamacyjnego oraz uprawnienia Klienta będącego Konsumentem. Regulamin sklepu stanowi także regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art.8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Każdy użytkownik serwisu może uzyskać dostęp do regulaminu w każdym czasie, bezpośrednio pod adresem www.galeriadetale.pl/regulamin a także odtwarzać go i utrwalać za pomocą systemu teleinformatycznego.
 3. Sprzedający posiada ważne zezwolenie detaliczne na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży; nr zezwolenia SA 7340.1.10B.2023 wydane przez Wójta Gminy Kurów
 4. Sprzedający posiada ważne zezwolenie detaliczne na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, nr zezwolenia SA 7340.1.10C.2023 wydane przez Wójta Gminy Kurów
 5. Wyłącznym miejscem zawierania i realizowania umów sprzedaży alkoholu jest punkt sprzedaży położony w Kurowie ul. Głowackiego 83 (Galeria DETALE)
 6. Zamówienia towaru znajdującego się w zakładce ALKOHOL znajdującej się pod adresem www.galeiradetale.pl/alkohol -mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie tj takie, które ukończyły 18lat zwany dalej- Kupujący Pełnoletni. Skorzystanie z usług oferowanych przez sklep pod adresem www.galeriadetale.pl/alkohol, zapoznanie się z treścią informacji znajdujących się w zakładce Alkohol, zakup produktów alkoholowych jest możliwe wyłącznie po potwierdzeniu przez Kupującego, że jest pełnoletni oraz trzeźwy. Sprzedający, w celu zweryfikowania wieku Kupującego ma prawo zażądać przesłania skanu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego pełnoletniość

II Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy rozumieć je w sposób następujący:

 1. Administrator danych osobowych- operator witryny Petrom s.c. ul Głowackiego 83, 24-170 Kurów.
 2. Sprzedający: PETROM s.c. ul. Głowackiego 83; 24-170 Kurów NIP 7162821647; Regon 368609061
 3. Kupujący- osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, która ukończyła 18 lat, w chwili zamówienia jest osobą trzeźwą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która nabywa Towary oraz ewentualnie usługi od Sprzedającego.
 4. Operator- Petrom s.c.; ul. Głowackiego 83; 24-170 Kurów; adres e-mail: biuro@galeriadetale.pl
 5. Punkt sprzedaży- Galeria Detale ul. Głowackiego 83 24-170 Kurów
 6. Towar- wyroby alkoholowe oraz inne produkty sprzedawane przez Sprzedającego w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 7. Koszyk- elektroniczny formularz zamówienia zamieszczony w Sklepie Internetowym, służący do złożenia zamówienia nabycia Towaru, pokazujący towary i usługi, które chce nabyć Kupujący wraz z ich ceną jednostkową jak i całościową.
 8. Cena- cena podana w złotych, uwzględnia podatek od towarów i usług, wynagrodzenie za dostawę Towarów bezpośrednio do miejsca wskazanego przez Kupującego/Kupującego Pełnoletniego, wynagrodzenie to jest wyraźnie podane Kupującemu/Kupującemu Pełnoletniemu
 9. Czas realizacji zamówienia- ilość dni roboczych potrzebna Operatorowi na skompletowanie zamówienia dokonanego przez Kupującego/Kupującego Pełnoletniego w Witrynie oraz jego dostarczenie za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany adres przez Kupującego/Kupującego Pełnoletniego w Zamówieniu. Całkowity czas realizacji zamówienia jest zależny od wybranej formy dostawy przez Kupującego/Kupującego Pełnoletniego
 10. Dni robocze- dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem wszystkich dni, które zostały wskazane w odrębnych przepisach prawa za dni wolne od pracy.
 11. Regulamin- niniejszy Regulamin Witryny dostępny jest na stronie internetowej www.galeriadetale.pl oraz w siedzibie Operatora.
 12. Witryna- serwis internetowy przeznaczony do sprzedaży detalicznej prowadzony przez Operatora dostępny na stronie internetowej www.galeriadetale.pl
 13. Zamówienie- oświadczenie woli wyrażone przez Kupującego za pośrednictwem Witryny, będące równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem Zamówienia (znajdujących się w Ofercie Witryny w chwili Zamówienia), określające ich typ, ilość, dane osobowe Klienta, formę zapłaty, sposób oraz miejsce dostarczenia produktów składane z wykorzystaniem Formularza Zamówienia.

III Zasady korzystania ze sklepu.

 1. Operator świadczy drogą elektroniczną następujące usługi: umożliwienie Kupującemu dokonywania zakupów produktów w witrynie bez rejestracji indywidualnego konta, każdorazowo jednak, po podaniu informacji niezbędnych do realizacji Zamówienia
 2. Umowa o świadczeniu usług oferowanych przez Sklep, zapoznanie się z treścią informacji umieszczonych w Sklepie oraz zakup Produktów Alkoholowych jest możliwe wyłącznie po potwierdzeniu przez Kupującego, że jest on pełnoletni. Sprzedający, w celu zweryfikowania wieku Klienta, ma prawo zażądać przesłania skanu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego pełnoletniość.
 3. Do korzystania z usług oferowanych w Sklepie elektronicznym oraz przeglądania treści Witryny i składania zamówień, wymagane jest spełnienie następujących warunków technicznych:
 • a/ posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet
 • b/ posiadanie przeglądarki internetowej z aktualnymi wtyczkami shockwave flash, Java oraz wyłączone programy blokujące treści na stronie – Mozilla Firefox, Opera, Google chrome, Internet Explorer
 • c/ posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej
 1. Kupujący zobowiązuje się do
 • a/ korzystania z Witryny w sposób, który nie narusza przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu
 • b/ korzystania z Witryny w sposób, który nie narusza praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego
 • c/ korzystania z Witryny zgodnie z jej przeznaczeniem oraz w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania.

IV. Składanie zamówień, zawieranie umów sprzedaży

Postanowienia wstępne

 1. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest
 • a/ spełnienie wymagań technicznych w zakresie sprzętu i oprogramowania,
 • b/ wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • c/ potwierdzenie niezbędnych oświadczeń podczas składania zamówienia,
 • d/ akceptacja regulaminu
 • e/ udzielenie pełnomocnictwa do odbioru towaru przedstawicielowi wybranej firmy kurierskiej (w przypadku dostawy kurierskiej)
 1. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy Kupującemu korzystania ze sklepu Internetowego w całości lub części oraz do odmowy zawarcia z tymże Kupującym umowy w przypadku, w którym:
 • a/ Kupujący podaje nieprawdziwe dane lub niepełne dane osobowe
 • b/ Kupujący składa nieprawdziwe oświadczenie dotyczące ukończenia przez niego 18lat,
 • c/ Kupujący składa nieprawdziwe oświadczenie dotyczące pozostawania w stanie trzeźwości,
 • d/ Kupujący podejmuje próbę nabycia towaru na kredyt lub pod zastaw,
 • e/ Kupujący narusza inne postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. Kupujący zobowiązany jest do użytkowania Sklepu internetowego zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, a w szczególności zobowiązany jest do:
 • a/ niepodejmowania jakichkolwiek działaś służących zakłóceniu funkcjonowania Sklepu internetowego bądź służących uniemożliwieniu lub utrudnieniu w korzystaniu ze Sklepu internetowego przez innych użytkowników, w tym Kupujących.
 • b/ niewykorzystywania lub niepodejmowania prób wykorzystania Sklepu internetowego do dostarczania treści o charakterze bezprawnym
 1. Składanie zamówienia
 • a/przed złożeniem zamówienia na produkt dostępny w Sklepie internetowym, Kupujący jest zobowiązany uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

  Kupujący potwierdzając zamówienie w Sklepie internetowym składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia oraz, że zezwala na przetwarzanie przez Operatora jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 • b/ wygląd produktów na zdjęciach umieszczonych w Sklepie internetowym (kształt, kolor, grafika)może różnić się od rzeczywistego.
 1. Świadczenie przez Operatora usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Kupującym składania zamówień na produkty dostępne w Witrynie za pośrednictwem Witryny jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Operatora.
 2. Zamówienia na produkty dostępne w Witrynie można składać całą dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych, konserwacyjnych ogłoszonych przez Operatora. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym licząc od dnia, w którym zamówienie zostało złożone. Chwilą złożenia zamówienia jest naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”, znajdującego się w formularzu zakupu. Wcześniej Kupujący potwierdza treść zamówienia przyciskiem „Przejdź do płatności”.
 3. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na podstawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny lub pocztą email, są zawierane i realizowane w Punkcie sprzedaży. Kupujący otrzyma, na adres poczty elektronicznej, wskazany przez siebie w formularzu, potwierdzenie zamówienia, zawierające istotne postanowienia umowy sprzedaży.

  Chwila otrzymania listu elektronicznego, potwierdzającego zamówienie, jest chwilą zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Klient wyraża zgodę na przekazanie informacji w tej formie. W terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia zamówienia tj dwa dni robocze, sprzedający może skontaktować się z Kupującym, przy użyciu podanego adresu e-mail lub numeru telefonu, celem poinformowania np. o wydłużonym terminie realizacji, danego Zamówienia, wskazując jednocześnie nowy termin. Jeśli Kupujący w ciągu trzech dni roboczych nie zaakceptuje wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, Zamówienie zostaje anulowane. Sprzedający może również kontaktować się z Kupującym w celu zweryfikowania prawdziwości danych podanych na etapie składania Zamówienia.
 1. Operator przyjmuje zamówienia za pośrednictwem Witryny w taki sposób, żę Klient przeglądający zawartość witryny, po wybraniu produktu, akceptacji ceny, dodaje go do formularza zamówienia, który dostępny jest pod adresem www.galeriadetale.pl/koszyk, po włączeniu witryny lub ikony Koszyk.
 2. Po zaakceptowaniu produktów w formularzu zamówienia, określeniu ich liczby, wyborze formy płatności i sposobu dostawy produktów oraz ostatecznym zaakceptowaniu łącznej ceny wszystkich produktów, Kupujący może przejść do wypełnienia dalszej części formularza zamówienia poprzez przycisk Przejdź do płatności. Po podaniu niezbędnych do dostarczenia zakupionego towaru danych, Kupujący może dokonać złożenia zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku Kupuję i płacę.
 3. Potwierdzenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Kupujący bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią, nie znajdującą się w stanie nietrzeźwości. Złożenie zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Kupującego, iż nie jest osobą, której zgodnie z art.15 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. Kurier lub inna osoba wydająca nabyty Towar, upoważniony jest do weryfikacji tożsamości, wieku, trzeźwości osoby odbierającej Towar. Kupujący może osobiście odebrać produkty w sklepie lub udzielić pełnomocnictwa pełnoletniej osobie fizycznej, która w jego imieniu odbierze zakupione produkty ze sklepu lub osobie niebędącej osobą fizyczną (np. firmie kurierskiej) Wzór pełnomocnictwa- załącznik nr 1 do Regulaminu. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy w przypadku, w którym Kupujący nie zapewniłby odbioru Towaru przez osobę, która jest trzeźwa i ukończyła 18 lat.
 4. W formularzu zamówienia należy wskazać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Kupującego, dane adresowe odbiorcy zamówienia. W celu weryfikacji pełnoletności Kupującego, Sprzedający może poprosić o przesłanie skanu dowodu osobistego Kupującego.
 5. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w formularzu zamówienia adres, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W przedmiotowym potwierdzeniu przysłany zostanie wykaz zamówionych produktów wraz z ich cenami jednostkowymi, ceną łączną, kosztami przesyłki oraz sposobem i przewidywanym czasem dostawy.
 6. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących przekazanych przez Kupującego danych, Sprzedający może wstrzymać realizację zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje Kupującego.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń dotyczących ilości produktów, które Kupujący może zamówić oraz wartości zamówień. Kupujący zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem Zamówienia przez Sprzedającego
 8. Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedającego o każdorazowej zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych podanych w czasie składania Zamówienia.
 9. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego. Dokument taki wystawiany jest w chwili gdy wszystkie Produkty są opłacone, skompletowane, gotowe do odebrania. Na życzenie Kupującego wystawiana jest faktura vat. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży dołączany jest do przesyłki odbieranej przez Kupującego lub Pełnomocnika.
 10. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji Zamówienia o czym niezwłocznie poinformuje Kupującego. Zamówienia składane w dni robocze po godzinie 9.00 będą realizowane i przygotowywane do wydania następnego Dnia Roboczego.

V. Ceny produktów

 1. Wszystkie ceny w Witrynie podawane są w złotych polskich oraz zawierają wliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 2. Koszt przesyłki do wszystkich zamówień w witrynie wynosi 19zł.
 3. Cena podana przy każdym produkcie w Witrynie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 4. Całkowita wartość Zamówienia podana zostanie przed zaakceptowaniem zamówienia przez Kupującego. Podana kwota obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Produktów, koszty wydania, wysyłki, ewentualne koszty związane z wybraną przez Kupującego formą płatności.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w Witrynie, wprowadzania do Witryny nowych produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i udzielania rabatów.
 6. Zmiany cen produktów w Witrynie, o których mowa w ust 5 powyżej nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży.

VI. Formy płatności

 1. Płatności za zamówione produkty można dokonywać w następujący sposób:
 • a/ gotówką przy odbiorze zamówionego produktu, osobiście w siedzibie Operatora
 • b/ bezgotówkowo przed odbiorem zamówionego produktu poprzez
  • przelew na rachunek Operatora
  • autoryzację w systemie PayU
 1. Szczegółowy opis wszelkich opcji zapłaty za zamówione produkty wraz z wyszczególnieniem wszystkich związanych z nimi kosztów, dostępny jest stronie internetowej Witryny w zakładce Płatności i dostawa
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności online jest PayU SA
 3. W przypadku kiedy Kupujący życzy sobie otrzymać fakturę vat , zobowiązany jest do podania danych, niezbędnych do wystawienia tego dokumentu .

VII. Warunki dostawy produktów

 1. Zamówione produkty mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Operatora bez dodatkowych kosztów lub zostaną dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski, zgodnie z życzeniem Kupującego, wyrażonym w formularzu zamówienia.
 2. Dostawa nabytego towaru jest płatna (szczegóły dostępne są w witrynie, w zakładce Płatności i dostawa), drogą przesyłki kurierskiej, następuje w terminie 2-4dni. Czas realizacji zamówienia zależy jest od wybranej przez Kupującego formy dostawy produktu.
 3. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy towaru, wydanie Towaru Kupującemu następuje w momencie wydania przez Sprzedającego zamówionych towarów firmie kurierskiej. Przy czym, zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, kupujący oświadcza, że upoważnia (udziela pełnomocnictwa- Załącznik nr 1 do Regulaminu) kuriera do odbioru towaru w jego imieniu. W ramach pełnomocnictwa firma kurierska jest uprawniona do udzielenia dalszego pełnomocnictwa swoim pracownikom lub współpracownikom, w celu realizacji zamówienia Kupującego, w tym do: odbioru i dostarczenia towaru oraz sprawdzenia wieku osoby odbierającej, której zawartość zawiera alkohol, a także innych niezbędnych czynności w tym zakresie. Pełnomocnik nie wyda towaru osobie, której zachowanie wskazuje na to, że jest nietrzeźwa. Firma kurierska zapewnia, że osoby odbierające produkty alkoholowe w imieniu Kupującego działają na podstawie ważnego pełnomocnictwa.
 4. W przypadku odbioru osobistego, odbiór towaru odbywa się w terminie 1-2 dni od dnia złożenia zamówienia. Odbiór osobisty jest nieodpłatny. Wydanie towaru nastąpi w lokalu sprzedawcy 24-170 Kurów, ul. Głowackiego 83. Kupujący zobowiązany jest dysponować numerem zamówienia oraz dowodem tożsamości (w przypadku zakupu alkoholu), w celu zweryfikowania czy był stroną umowy.
 5. Kupujący zobowiązany jest do zweryfikowania opakowania przesyłki, w szczególności pod kątem sposobu opakowania, ewentualnych uszkodzeń, naruszeń samego opakowania oraz towaru. W przypadku widocznego uszkodzenia Kupujący nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika firmy kurierskiej sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy Kupujący posłuży się przerobionym dowodem tożsamości, lub innym identyfikatorem potwierdzającym tożsamość Kupującego, poda nieprawdziwe dane, lub w inny sposób wprowadzi w błąd Sprzedającego lub doręczającego w kwestii swojego uprawnienia do dokonania odbioru przesyłki, pod warunkiem zachowania należytej staranności podczas procesu weryfikacji tożsamości Odbiorcy.
 7. Sprzedający zastrzega, że osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione produkty alkoholowe nie zostaną wydane. W razie odmowy wydania produktów z powyższych przyczyn oraz w przypadku podania błędnych danych niezbędnych do realizacji zamówienia, odmowy okazania dokumentu tożsamości oraz brak brakiem możliwości dostarczenia przesyłki (brak kontaktu z Kupującym) Sprzedający złoży niezwłocznie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Kupującemu wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy i zwrotu towaru.

Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności oraz oceny stanu trzeźwości osoby odbierającej przesyłką zawierającą alkohol.

 1. Nie dostarcza się Odbiorcom a Kupujący nie adresuje przesyłki zawierającej produkty alkoholowe i nie zleca Sprzedającemu ich dostarczenia do lub w następujących miejscach:
 • a/ na terenie szkół lub innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych oraz domów studenckich
 • b/ na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,
 • c/ w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń
 • d/ w ośrodkach i obiektach transportu publicznego
 • e/ w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych,
 • f/ w ośrodkach szkoleniowych, w domach wypoczynkowych, jeśli towar stanowiący Przesyłkę zawiera więcej niż 18%alkoholu.
 • g/ na imprezach na otwartym powietrzu oraz na stadionach i innych obiektach sportowych, jeśli towar stanowiący zawartość zawiera więcej niż 4,5% alkoholu, chyba, że miejsce odbioru przesyłki objęte jest zezwoleniem na sprzedaż, podawanie i spożywanie takich napojów a dostarczenie następuje w miejscu wyznaczonym do takiej sprzedaży, podawania i spożywania
 • h/ w miejscach obiektach lub na określonych obszarach gminy, jeśli ze względu na ich charakter, dana Rada Gminy wprowadziła czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.
 • i/ w innych miejscach, w których doręczanie Przesyłek jest zabronione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

VIII Reklamacje

 1. Operator oświadcza, że produkty znajdujące się w witrynie są fabrycznie nowe, oryginalne, spełniają warunki określone w specyfikacji każdego produktu
 2. Operator jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu zamówione produkty bez wad fizycznych, oraz prawnych i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia takich wad, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego
 3. Reklamacje dotyczące wad produktów można składać u Operatora, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@galeriadetale.pl lub pisemnie na adres pocztowy Operatora
 4. Wskazane jest, żeby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności imię i nazwisko Kupującego, adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, numer zamówienia , adres poczty elektronicznej, jeśli Kupujący życzy sobie otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną, datę nabycia produktu, r https://galeriadetale.pl/wp-content/uploads/2022/10/Formularz-odstapienia-od-umowy.docxodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę stwierdzenia wady, żądanie Kupującego a także wskazanie preferowanego przez Kupującego sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 5. Operator udostępnia Kupującemu wzór Formularza reklamacji, dostępny pod adresem https://galeriadetale.pl/wp-content/uploads/2022/10/Formularz-odstapienia-od-umowy.docx

  Formularz stanowi jedynie przykład i nie jest dla Kupującego wiążący. Kupujący nie musi kierować się wzorem ani z niego korzystać.
 6. W przypadku otrzymania produktu wadliwego, Kupującemu przysługuje żądanie obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymienia produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 7. Operator ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie dalej jednak niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Kupującego
 8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji Operator zwróci się do Kupującego o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym

IX Prawo odstąpienia od umowy i zwroty

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (DZ.U. z 2014r poz. 827) Konsument ma prawo odstąpienia od umowy, która zawarł na odległość, w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust 2 i art. 35 przedmiotowej ustawy.
 2. Termin 14 dni, o którym mowa w ustawie, liczy się od dnia w którym nastąpiło dostarczenie Produktu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej Operatora lub pisemnie na adres pocztowy Operatora
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić Operatorowi produkt wraz z elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Operatora o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy jeśli Kupujący wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres Operatora.
 5. Kupujący jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Operator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora
 7. Zwrot płatności Kupującemu zostanie dokonany przez Operatora przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Kupujący.
 8. Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonalności rzeczy.
 10. Kupujący zwracając towar powinien go opakować w taki sposób aby zapewnić brak uszkodzeń w trakcie jego transportowania.
 11. Operator udostępnia Kupującemu wzór formularza odstąpienia od Umowy dostępny na stronie internetowej https://galeriadetale.pl/wp-content/uploads/2022/10/Formularz-odstapienia-od-umowy.docx

  Formularz stanowi przykład, nie jest dla Kupującego wiążący.
 12. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (Towaru) będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. (Towaru)

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)rzeczników konsumentów, organizacji do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • a/ Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz 25 ze zm.) w wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001r w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych i polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001 nr 113 poz 1214)
 • b/ Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o Inspekcji Handlowej Dz.U. 2001 nr 4 poz 25 z zm., o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedającym. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostepna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych Woj. Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • c/ Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedającym korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego/miejskiego rzecznika ds. konsumentów. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800007707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem porady@dlakonsumentow.pl

XI. Regulacje szczególne, kształtujące umowę pomiędzy sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 1. Niniejszy paragraf reguluje treść umowy pomiędzy sprzedawcą a kupującym, w przypadku w którym Klient nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, zastępując odpowiednie regulacje zawarte w pozostałej części Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jeśli przepisy te dopuszczają swobodną regulację dokonaną przez strony umowy. Nie wyłącza się przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.
 2. Sprzedający może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupujacym w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń
 3. Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności i domagać się dokonania przedpłaty w całości bez względu na wybrany przez Klienta sposób zapłaty.
 4. Z chwilą wydania towaru przewoźnikowi przez Sprzedającego, przechodzą na Kupującego wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru
 5. Na Kliencie ciąży obowiązek zbadania przesyłki w sposób i w czasie przyjętym przy przesyłkach tego rodzaju.

  Jeśli w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, Klient ma obowiązek podjąć czynności niezbędne do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Na podstawie spisanego protokołu szkody będą rozpatrywane reklamacje.
 6. Odpowiedzialnośc Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta zostaje wyłączona.

  Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia rzeczywiście zapłaconego przez Klienta sprzedawcy z tytułu sprzedaży Towaru, nie może jednak przekroczyć 2000zł (dwa tysiące zł)
 7. Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

XII. Przetwarzanie danych

 1. Dane osobowe podane przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia produktów są przetwarzane przez Operatora, który jest administratorem danych osobowych
 2. Elementem koniecznym dla złożenia Zamówienia produktu jest podanie przez Klienta jego danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas składania zamówienia, Podanie danych osobowych, które zostały oznaczone jako obligatoryjne jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji zamówienia produktu. Podanie danych osobowych, które nie zostały oznaczone jako obligatoryjne jest całkowicie dobrowolne.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas składania zamówienia
 4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych produktów wymienionych w pkt VI ust 1. Gdy zapłąta za zamówiony produkt jest dokonywana przez Klienta z góry, jego dane są przekazywane także podmiotowi za pośrednictwem którego nastepuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum
 5. Klient ma nieograniczone prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania a także do uzyskania pełnej informacji czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z operatorem bezpośrednio w jego siedzibie lub drogą pocztową
 6. Operator jako administrator danych osobowych może powierzyć innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych.
 7. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych i polityki prywatności w Witrynie dostępne sa w dokumencie Polityka prywatności dostępnym w zakładce Polityka prywatności pod adresem galeriadetale.pl/polityka-prywatnosci

XIII Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym zamieszczonym na stronie internetowej Witryny pod adresem galeriadetale.pl/regulamin w formie, która umozliwia pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient a także udostępniany nieodpłatnie w formie drukowanej w siedzibie Operatora
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie Witryny i odnoszące się do produktów prezentowanych w Witrynie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz 121 z późn zm.)
 3. Umowy zawierane w Witrynie zawierane sa w języku polskim
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostepnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Witryny nastepuje przez przesłanie Klientowi, na adres poczty elektronicznej podany podczas transakcji dokonywanej w witrynie, treści zawartej umowy
 5. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu na poniższych zasadach
 • a/ Informacje o wszelkich zmianach regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Witryny wraz z nowym tekstem jednolitym Regulaminu oraz zestawieniem ostatnich zmian regulaminu.
 • b/ informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie
 • c/ w przypadku dokonania zmiany niniejszego regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a także w zakresie jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1

Wzór pełnomocnictwa

………………………………………………………………………..

(Imię i nazwisko)

Adres:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

Miejscowość i data: …………………………………………………………..

Pełnomocnictwo do odbioru alkoholu

Ja niżej podpisany/-a* posługujący się dokumentem tożsamości

seria i numer………………………………………………………

udzielam pełnomocnictwa firmie kurierskiej do odbioru zamówienia i dostarczenia go na wskazany adres

Firma kurierska Inpost jest uprawniona do udzielenia dalszego pełnomocnictwa swoim pracownikom lub współpracownikom (wskazanym w odrębnym imiennym pełnomocnictwie) w celu realizacji mojego zamówienia w tym do: odbioru i dostarczenia towaru oraz sprawdzenia wieku osoby odbierającej alkohol a także innych niezbędnych czynności w tym zakresie ( w tym oceny trzeźwości)

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne od dnia złożenia zamówienia do 14 dni (włącznie)

…………………………………………………

czytelny podpis osoby upoważniającej

*niepotrzebne skreślić